witch97

11 tekstów – auto­rem jest wit­ch97.

Związek jest jak drzewo.
A nie ści­na się drze­wa, z po­wodu złama­nej gałęzi... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 lipca 2012, 13:05

Jak niesa­mowi­cie pełna miłości jest ludzkość sko­ro na­wet ze zna­ku mniej­szości i liczby 3 zdołała stworzyć serce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2012, 18:29

Zaufa­nie wy­wal­czaj zaufaniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2011, 21:50

Nie ważne jest to z kim być możesz, ale z kim być chcesz.
Inaczej jest to tyl­ko udawanie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 listopada 2011, 22:43

Na­wet jeżeli masz swoją ciemną stronę to jeżeli ko­goś kochasz to miłość do niej, czy do niego, roz­jaśnia blas­kiem twój cień. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 maja 2011, 22:58

XXI wiek nie zwal­nia fa­ceta z by­cia wo­jow­ni­kiem, a ko­biety z by­cia damą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 marca 2011, 23:27

Dno roz­paczy to ta­kie ciem­ne miej­sce, gdzie nie ma nic i nic się nie liczy. Gdzie na­wet wspom­nienie o świet­le spra­wia niewysłowiony ból. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 marca 2011, 21:44

Cza­sami ja­kaś piosen­ka zwiążę się dla ciebie niero­zer­walnie z ja­kimś cza­sem i za każdym ra­zem kiedy ją słyszysz po­mimo te­go, że nie pa­miętasz, czujesz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 marca 2011, 23:20

Są ta­kie me­lodie, przy których mi­mowol­nie za­mykasz oczy i wy­raźnie czu­jesz swo­je serce. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 marca 2011, 23:55

Cza­sami po kil­ku la­tach przy­pomi­nasz so­bie coś, to jak się zacho­wywałeś i co mówiłeś i ogar­nia cię palący wstyd, z którym jed­nak nic nie możesz zro­bić, bo to już minęło i nikt te­go nie pa­mięta, ale od środ­ka jed­nak zżera się to poczu­cie zażeno­wania i złości na swo­je młod­sze, głup­sze ja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2011, 23:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

witch97

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność